دانلود فایل صدای شلیک گلوله دو

دانلود فایل صدای تیراندازی

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک گلوله (فایل دوم ) قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان