دانلود فایل صدای قراردادن کارت

دانلود فایل صدای قراردادن کارت

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت صدای قراردادن کارت قرار گرفته است.

دانلود

 

 

توسط
تومان