دانلود فایل صدای هیلتر و چکش بادی

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای هیلتر و چکش بادی قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان